Type: Nieuws

Curasoft haalt MedMij-label als DVZA

Curasoft heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA is een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVZA.

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

Curasoft biedt online software ter ondersteuning van de informatiebehoefte, werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën van zowel grote als kleine zorgorganisaties. Curasoft kwalificeerde voor de gegevensdiensten 48. Basisgegevens zorg (BgZ) en 51. Documenten.

Een overzicht van alle DVZA’s met MedMij-label vind je op de pagina MedMij-deelnemers.

107.732 PGO-gebruikers haalden gezondheidsgegevens op in eerste kwartaal

Steeds meer mensen in Nederland verzamelen medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In het eerste kwartaal van 2023 haalden 107.732 PGO-gebruikers via MedMij hun medische gegevens bij hun zorgaanbieder op. In de eerste drie maanden van 2023 werden er maar liefst 224.789 keer gegevens succesvol uitgewisseld.

In de maand maart kwamen er 91.000 succesvolle verzoeken binnen voor het ophalen van medische gegevens. Dit is een stijging van 38% ten opzichte van de maand ervoor. Daarnaast neemt ook aantal gebruikers dat gezondheidsgegevens ophaalt binnen het MedMij-netwerk toe in de maand maart.

Gegevensdiensten

In het eerste kwartaal van 2023 zien we het opvragen van een aantal gegevensdiensten significant groeien. Huisartsgegevens worden maar liefst 115.864 keer succesvol opgevraagd, daarmee neemt deze gegevensdienst 52% van het totaal aantal uitwisselingen voor haar rekening. Maar ook documenten, zoals brieven en verslagen (zowel bij huisartsen als in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) werden in het eerste kwartaal van 2023 45.214 keer opgehaald. En we zien een significante toename in het opvragen van medische gegevens van ziekenhuizen en klinieken. De Basisgegevensset Zorg werd in de eerste drie maanden van 2023 56.414 keer opgevraagd.

Langdurige Zorg

We werken ondertussen hard aan beschikbaar maken van andere gegevensdiensten binnen PGO’s. Er wordt op dit moment veel getest binnen de langdurige zorg en we maken in samenwerking met VIPP Babyconnect de systemen binnen de geboortezorg op orde voor uitwisseling. Daarnaast zullen we dit jaar diverse testen uitvoeren op het uitwisselen van publieke gezondheidsgegevens zoals coronavaccinaties en het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM.

Buitenlandse interesse voor persoonlijke gezondheidsomgevingen

Op dinsdag 4 oktober jl. ontvingen MedMij en PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland een internationale delegatie van de Global Digital Health Partnership (GHDP) die op werkbezoek waren. De GDHP is het samenwerkingsverband van meer dan 30 nationale digitale zorgautoriteiten uit de hele wereld. De VS zit de GHDP voor. Leden komen uit onder meer Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Indonesië, Korea, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de GHDP werd Nederland verkozen tot vicevoorzitter. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde de Global Digital Health Partnership NL Summit. Voor het eerst in 2,5 jaar kon de groep experts weer fysiek bijeenkomen. Daarom lag de nadruk op ontmoetingen. Een van de focusgebieden van de GDHP is Interoperability, met een werkgroep die op dit moment aan het versnellen van het gebruik van de International Patient Summary (IPS) werkt. Daaraan droeg Nederland ook bij, met twee PGO’s die hieraan mee testten en werkten.

De afgevaardigden hoorden en zagen zagen in de presentaties hoe we in Nederland actief zijn met het doorvoeren van de PGO’s,  welke uitdagingen er nog zijn, welke activiteiten PGO on air ontwikkelt voor een stijgend gebruik van PGO’s en welke rol MedMij en het MedMij Afsprakenstelsel hierin hebben. Een levendige paneldiscussie leidde tot veel vragen van de deelnemers. De interesse en het enthousiasme was groot.

De PGO’s Gezondheidsmeter en Mijn PGO presenteerden ook de werking en de mogelijkheden van hun PGO. Er waren onder andere vragen over het inloggen en de veiligheid van de PGO’s.

Wat zijn MedMij-hackathons?

Het afgelopen jaar zijn verschillende hackathons georganiseerd, ook wel VIPPtathons genaamd. Deze bleken succesvol en daarom organiseren we ook dit jaar weer nieuwe hackathons voor diverse gegevensdiensten en functionaliteiten.  Een hackathon vraagt om een goede voorbereiding en genoeg tijd en capaciteit. We lichten graag toe wat er tijdens een hackathon gebeurt, voor wie ze bedoeld zijn en hoe het proces er precies uitziet.  

Wat is een hackathon?

Een hackathon is een manier om op grote schaal de hele keten in uitwisseling van gegevens te testen (DVP, DVA, XIS en zorgaanbieder), zodat eventuele problemen eerder kunnen worden herkend. Een hackathon levert in korte tijd veel input over de huidige staat van de gegevensdienst. Doordat issues tijdens deze dag direct worden gevonden, kunnen deze ook sneller worden opgelost.

De hackathon wordt voorbereid met het schrijven van testdossiers/scripts, het trainen van een loggingsteam en een triageteam. Het loggingsteam staat tijdens de hackathon klaar voor ondersteuning bij het loggen van issues. Deze issues worden vervolgens door een triageteam geanalyseerd en toebedeeld aan de juiste partij.

Een hackathon kent dus veel voordelen, echter is dit niet het enige middel om de gegevensdiensten klaar te stomen voor grootschalig gebruik. Het is belangrijk dat het juiste middel wordt gekozen voor het doel. Om te beoordelen of een hackathon een juist middel is heeft PROVES een canvas en blauwdruk voor hackathons ontwikkeld, op basis van ervaringen uit eerdere hackathons.

Ik wil een hackathon organiseren. Waar start ik?

De eerste stap is een officiële aanvraag indienen bij het Kernteam Implementatie van MedMij. Dit kernteam beoordeelt de aanvraag en bepaalt of een hackathon plaats kan gaan vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van MedMij, VZVZ, Nictiz en PROVES en of een hackathon het juiste middel is voor de vraag.

Nadat het kernteam Implementatie akkoord is met het organiseren van een hackathon, neemt de hackathonprojectleider van PROVES contact op met de aanvrager. Gezamenlijk wordt een canvas van de hackathon ingevuld. Hieruit blijkt wat er nodig is om de hackathon uit te voeren (denk hierbij aan capaciteit, planning, rolverdeling, kosten, reikwijdte, risico’s etc). Door deze proces stappen te volgen, wordt jouw hackathon een succes!

Heb je vragen? Neem dan contact op met Carlos Villa Baars.

Zie hier de blauwdruk van een hackathon.

Zie hier de canvas van een hackathon.

 

 

Onderzoek naar uitwisseling van gegevens tussen het MedMij Afsprakenstelsel en iWlz-domein afgerond

Stichting MedMij wil de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen verschillende domeinen mogelijk maken. PROVES, onderdeel van VZVZ, kreeg de opdracht om in een Proof of Concept (PoC) gegevensuitwisseling tussen het domein van de langdurige zorg (het iWlz-domein) en het domein van het MedMij Afsprakenstelsel te beproeven. Hiermee wordt gegevensuitwisseling mogelijk tussen het iWlz-zorgbemiddelingsdomein, het zorgaanbiedersdomein en het persoonsdomein.

Het doel hiervan is dat de cliënt meer regie en inzicht krijgt in het (aanvraag)proces van langdurige zorg. Met de afronding van de PoC zijn de eerste (technische) stappen gezet om dit mogelijk te maken. De uitgewisselde gegevens gaan over het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige zorg en het cliëntprofiel met voorkeuren over de benodigde zorg. Daarmee zijn deze gegevens een aanvulling op de gegevensdienst ‘Basisgegevens Langdurige Zorg’, welke daadwerkelijke gezondheidsgegevens van de cliënt bevat. Uit de eindrapportage opgeleverd door PROVES blijkt dat het MedMij Afsprakenstelsel met succes kan worden gekoppeld aan het iWlz-domein, maar dat ook verdere ontwikkelingen nodig zijn om dit in productie mogelijk te maken. De PoC-rapportage bevat 39 bevindingen en aanbevelingen die richting geven aan deze ontwikkeling. De rapportage is te downloaden via onderstaande link. Ook is een informatiekaart gemaakt met UX-tips voor PGO’s om een gebruiksvriendelijke user interface te ontwerpen voor de PGO-gebruiker.

Download Rapportage Proves – MedMij PoC iWlz

Download Informatiekaart Proves MedMij PoC iWlz

Aanpak

PROVES voerde de Proof of Concept uit samen met een vertegenwoordiging vanuit het MedMij Afsprakenstelsel en het iWlz-domein. Zij beproefden gezamenlijk drie scenario’s, waarvan één technisch scenario en twee theoretische scenario’s. Hiervoor ontwierp Nictiz in samenwerking met het Actieprogramma iWlz van Zorginstituut Nederland twee gegevensdiensten; ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en ‘Delen Cliëntprofiel’.

 • De voorbereiding
  Deze stap diende als voorbereiding op de technische realisatie van beide gegevensdiensten. Hierbij heeft men zich gericht op het uitwerken van de koppelvlakken tussen MedMij en iWlz en het werkend krijgen van een autorisatieflow die voor MedMij en de iWlz functioneert.
 • De technische realisatie van ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke user interface
  In deze stap is de gegevensdienst ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ technisch gerealiseerd. Gelijktijdig is gewerkt aan ontwerpen voor een gebruiksvriendelijke user interface die is besproken met een cliëntfocusgroep van het Actieprogramma iWlz. Dit leidde tot het opstellen van een informatiekaart met algemene tips voor een gebruiksvriendelijke PGO-interface voor deze gegevensdiensten.
 • De technische realisatie van ‘Delen Cliëntprofiel’ en testen van gegevensuitwisseling
  Als laatste onderdeel is de gegevensdienst ‘Delen Cliëntprofiel’ technisch gerealiseerd. Vervolgens zijn beide gegevensdiensten in een technische eindtest beproefd. Gedurende deze tests en de voorafgaande ontwikkelingen zijn bevindingen en aanbevelingen gedaan die zijn opgenomen in de rapportage van de PoC.

Belangrijkste bevindingen

Gedurende de PoC zijn de gegevensdiensten ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en ‘Delen Cliëntprofiel’ technisch getest en verder uitgewerkt en is de connectie gemaakt tussen het MedMij Afsprakenstelsel en het iWlz-domein. De opgedane bevindingen en aanbevelingen kunnen worden meegenomen bij het aansluiten van het iWlz-domein en het aansluiten van potentiële andere domeinen. Daarnaast zijn 39 bevindingen, aanbevelingen en belangrijke scenariokenmerken geïdentificeerd. De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Aansluiting tussen MedMij en iWlz vereist veel en sterk vertrouwen tussen de DVA in het MedMij Afsprakenstelsel en de nID-autorisatieserver van het iWlz-domein. Verantwoordelijkheden hierin moeten met goede afspraken en overeenkomsten worden geborgd.
 • De update- en releasecyclus van MedMij en het iWlz-domein moeten gesynchroniseerd zijn voor het publiceren van wettelijke verplichte publicaties.
 • Zorgkantoor, de organisatie die bemiddelt bij het krijgen van langdurige zorg, krijgt geen automatische updates wanneer er aanpassingen in het cliëntprofiel worden gedaan in de PGO. Hierdoor is er geen garantie dat een zorgkantoor beschikt over actuele gegevens om het bemiddelingsproces te kunnen uitvoeren.
 • Voor een goede werking van de functie machtigen, en de gegevensdiensten ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en ‘Delen Cliëntprofiel’ is het cruciaal dat PGO’s het BSN mogen verwerken.
 • Het gegeven ‘Zorgkantoor’ ontbreekt in de gegevensdienst ‘Verzamelen Indicatiebesluit’. Het gegeven is nodig om voor bemiddeling vervolgstappen te kunnen zetten.

Conclusies & vervolgstappen

Met deze PoC is aangetoond dat het MedMij Afsprakenstelsel met succes kan worden gekoppeld aan het iWlz-netwerk voor langdurige zorg. Dit kan echter nog niet voor alle MedMij-gegevensdiensten en de ontwikkeling van nieuwe gegevensdiensten is nodig ten behoeve van onder andere zorgbemiddeling en zorgverlening. Daarnaast heeft de PoC aangetoond dat voor een goede werking van gegevensdiensten voor langdurige zorg het MedMij-concept ‘Workflow’ nodig is.  Deze mogelijk nieuwe MedMij-functionaliteit wordt binnenkort in een PoC beproefd. Het huidige onderzoek heeft nuttige inzichten verschaft voor de uitwerking hiervan. Voor uitwisseling  tussen het domein van de langdurige zorg (het iWlz-domein) en het domein van het MedMij Afsprakenstelsel is verder nadere afstemming nodig over onder meer de governance, doorontwikkeling en implementatie. MedMij en Actieprogramma iWlz hebben dan ook verkennende gesprekken gevoerd over het vervolg van de PoC en wederzijdse behoeften voor een bredere ontsluiting van het iWlz-netwerk binnen MedMij.

PROVES en Stichting MedMij kijken terug op een geslaagde PoC. Het betrof een prettige samenwerking met alle deelnemers, waarbij waardevolle inzichten zijn opgedaan dankzij de inspanningen van alle betrokkenen.

In 2023 1,1 miljoen keer medische gegevens via MedMij opgevraagd in de PGO

Steeds meer burgers in Nederland verzamelen medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In 2023 waren er maar liefst 490.515 unieke PGO-gebruikers. Een groei van maar liefst 458% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2022 lag dit aantal nog op 87.846 gebruikers. Ook het PGO-gebruik zelf neemt toe. Afgelopen jaar zijn 1,1 miljoen (1.153.261) keer medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label.

Opvragen kopie van dossier

Vooral het laatste halfjaar van 2023 zien we een mooie groei in het aantal opvragingen met gemiddeld 110.000 verzoeken per maand. In vergelijking: in heel 2022 lag het aantal voor 12 maanden op bijna 205.000 keer. We kunnen dus spreken van een enorme groei in 2023.

Actief uitwisselen via MedMij-deelnemers

18 van de 20 PGO-leveranciers die als DVP (dienstverlener persoon) het MedMij-label hebben, wisselden in 2023 actief gezondheidsgegevens uit. Aan de kant van zorgaanbieder zijn er 15 DVA-leveranciers die ervoor zorgen dat ongeveer 5.000 zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen richting een PGO.

Aangesloten zorgaanbieders

Steeds meer zorgsectoren sluiten zich aan bij MedMij en maken digitale gegevensuitwisseling richting een PGO mogelijk. Het is inmiddels bij 83% van de medisch-specialistische instellingen, 98% van de huisartsen en 63 GGZ-instellingen mogelijk om een kopie van een deel van het medisch dossier op te vragen. Zoals een kopie van een deel van het medisch dossier, het advies van de huisarts en documenten. In 2023 zijn huisartsgegevens 482.323 keer opgevraagd in een PGO. Documenten werden maar liefst 264.691 keer opgevraagd en een kopie van het dossier bij medische instellingen 370.162 keer. Hiermee nemen deze drie gegevensdiensten 97% van het verkeer voor hun rekening.

2024

Vanaf 2024 is het ook mogelijk om covid-vaccinatiegegevens en geboortezorggegevens in de PGO op te halen. Het uitwisselen van medicatiegegevens rondom het programma Medicatieoverdracht is gestart en per 1 juli 2024 moeten alle huisartspraktijken de medicatievoorschrift beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt, wanneer deze daarom vraagt.