MedMij Afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel ontwikkelt zich steeds verder in functionaliteit en toepassingsgebieden. De functionaliteit deelden we op in het verplichte deel ‘Core’ en de optionele functionaliteiten in ‘Extensions’. Met deze versie van het afsprakenstelsel legden we de basis om ook andere domeinen dan de zorg mee te kunnen nemen.

Klik op de verschillende onderdelen in de visualisatie van het MedMij Afsprakenstelsel hiernaast voor meer informatie.

Ga hier naar het MedMij Afsprakenstelsel

Grondslagen Beleid Juridischecontext Normenkader Zorg Domeinen Abonneren/Vertegenwoordiging Extensies Verzamelen/Delen Core Regiemodel

Domeinen

In deze versie van het afsprakenstelsel is Zorg het enige domein. Daarom verwijzen een aantal onderdelen van het afsprakenstelsel, binnen en buiten Architectuur en technische specificaties, alleen naar dat domein.

Normenkader

Alle deelnemers aan het afsprakenstelsel en ook de beheerorganisatie dienen te voldoen aan het MedMij normenkader informatiebeveiliging. Ze dienen in het bezit te zijn van een geldige NEN 7510-certificering en aan te tonen dat zij ook aan het aanvullende normenkader voldoen. Jaarlijks dienen zij hier een auditverklaring en -rapportage voor aan te leveren.

Meer informatie

Beleid

Beleid betreft de operationele processen en geeft op hoofdlijnen een overzicht van de belangrijkste beheerprocessen waarin deelnemers een rol spelen.

Meer informatie

Juridische context

De Juridische context van het afsprakenstelsel geeft deelnemers en de beheerorganisatie inzicht in:

  • de relevante wet- en regelgeving en enkele nadere juridische afspraken;
  • de overeenkomsten en rechtsrelaties;
  • de verwerkingsverantwoordelijkheden, zoals identiteitscontrole en het vragen om toestemming;
  • de verantwoordelijkheden en normen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie

Grondslagen

De grondslagen beschrijven het fundament waarop de uitwerking van de afspraken in het afsprakenstelsel is gebaseerd. Allereerst worden de omgeving van en de ‘opdracht’ aan het afsprakenstelsel geschetst.  De Achtergrond beschrijft de achtergrond en de probleemstelling van het afsprakenstelsel, evenals de keuze voor een vrijwillig en decentraal afsprakenstelsel met dienstverleners. De Criteria beschrijven waaraan het afsprakenstelsel moet voldoen (randvoorwaarden) en hoe het succes van het afsprakenstelsel wordt afgemeten (doelen).
Vervolgens worden de belangrijkste ontwerpkeuzes benoemd waarmee het afsprakenstelsel invulling aan de opdracht geeft. De Principes geven een overzicht van de richtinggevende kaders. De Opzet van het afsprakenstelsel geeft aan hoe de werking van de gegevensuitwisseling is beschreven op basis van betrokken rollen, hun verantwoordelijkheid en de interacties tussen de rollen.

Meer informatie