Gebruikerservaringen met PGO’s zijn noodzakelijk voor verbeteringen

In het derde deel van ons verhaal gaan we in op gebruikerservaringen met PGO's, die noodzakelijk zijn om tot verbeteringen te komen.

gebruikerservaringen PGO's

Halverwege 2022 verschenen de resultaten van een onderzoek door Kantar Public naar PGO-gebruikerservaringen. Aan deze eerste meting in april 2022 werkten ruim 1.000 mensen mee. De bevindingen maakten duidelijk waar verbeteringen mogelijk zijn. Ruim twee derde van de ondervraagden vindt een PGO nuttig. En bij een derde is de intentie hoog om in de toekomst een PGO te blijven gebruiken. In deze fase van de PGO-ontwikkeling waren zowel PGO on Air als Stichting MedMij tevreden met het (gematigd) positieve beeld dat uit het onderzoek naar voren kwam.

Initiatief MedElkaar

In het eerste kwartaal van 2022 besloten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland en Stichting MedMij de handen ineen te slaan en MedElkaar op te richten. Om samen het gebruik van PGO’s te versnellen en obstakels weg te nemen. En ook te werken aan het gezamenlijke doel: een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving voor de inwoners van Nederland, waarmee zij regie krijgen over hun medische gegevens.

Ontwikkeling van bouwblokken

Op basis van opgehaalde gebruikerservaringen, ervaringen van de ketenpartners en gesprekken met het veld werden de knelpunten duidelijk. Daarom werden er binnen MedElkaar concept-oplossingsrichtingen opgesteld genaamd ‘bouwblokken’ en een bijbehorende roadmap volgde al snel. Hiermee werd het beeld van de implementatiestappen en groei in meerwaarde duidelijk.

De acht MedElkaar-bouwblokken waren:

  1. Inloggen – Een gebruiksvriendelijker inlogproces met minder handelingen voor de gebruiker.
  2. Index – Een index met lokalisatie en adressering, waarmee de zorggebruiker inzicht krijgt bij welke (zorg)aanbieder er (zorg)gegevens bekend zijn.
  3. Datakluis – Een datakluis waarin (gezondheids)data levenslang beschikbaar zijn.
  4. Technische basis op orde – Het verminderen van de technische complexiteit, ook op die onderdelen waarop MedMij niet direct invloed heeft.
  5. Organisatorische basis op orde – Het onderzoeken van een wettelijke verplichting voor PGO’s en het ontwikkelen van een goede implementatiestrategie.
  6. Financiële basis op orde – Passende financieringsafspraken realiseren om de visie op PGO’s stimuleren voor alle partijen in het stelsel.
  7. Gebruiksvriendelijkheid – PGO’s gebruiksvriendelijker maken vanuit het perspectief van gebruikers én zorgverleners. Voor de PGO-gebruiker betekent dat gemakkelijke toegang en een begrijpelijke PGO met meerwaarde, en voor de zorgverlener een betrouwbaar PGO met meerwaarde in de behandelrelatie.
  8. Herijking implementatiestrategie en vergroten meerwaarde – Het gebruik en de ervaren meerwaarde van PGO’s gericht stimuleren door dicht bij de gebruiker en zorgprofessional een aantal nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen aan de hand van usecases.

Steun van de minister

In juni 2022 stuurde toenmalig minister Ernst Kuipers een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom PGO’s. Uit die brief blijkt onder meer steun voor de voortzetting van de financiering (richting structurele financiering) en erkenning van het werk dat de bestaande PGO-leveranciers al verrichtten. Ook benoemt de minister de meerwaarde van PGO’s ten opzichte van portalen. Daarnaast wil hij de vrijblijvendheid van PGO-gebruik door zorgaanbieders verminderen of wegnemen en PGO-gebruik uitbreiden naar andere sectoren. Waaronder het beschikbaar maken van alle vaccinatiegegevens vanuit de Publieke Zorg.

Gegevensuitwisseling in het jaar 2023

In 2023 kwamen meer stoplichten op groen te staan. Onder andere door de Wet op Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz), die in april 2023 in de Eerste Kamer unaniem werd aangenomen. Deze wet verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. En de PGO is per AMvB meegenomen. De wet ging in juni 2023 van kracht.

Ook is er een gestage stijging in het PGO-gebruik. Een bijzondere mijlpaal werd in het najaar van 2023 gevierd. Want vanaf het eerste moment van uitwisseling in mei 2021 tot aan oktober 2023 zijn maar liefst 1 miljoen keer medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label.

Oktober 2023 stond ook in het teken van nieuwe plannen vanuit de Nederlandse overheid. Er kwam een #Hoedanwel-plan vanuit MedElkaar om PGO-implementatie te versnellen. Op basis van de uitkomsten volgde een kamerbrief in oktober 2023 waarin de minister stelt dat de overheid een grotere regierol pakt om digitalisering in de zorg en daarmee ook gegevensontsluiting via PGO’s te versnellen. Dit door middel van een generieke inzagefunctie en een meer publieke verankering van Stichting MedMij.

VWS pakt regierol

Begin 2024 werd MedElkaar officieel afgesloten. Daarna lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een plan van aanpak voor Mijngezondheidsoverzicht. Het eindresultaat van twee jaar MedElkaar.

VWS: “Met Mijngezondheidsoverzicht geeft VWS invulling aan haar regierol op het gezondheidsinformatiestelsel. Het doel is de beschikbaarheid van een overzicht van gezondheidsgegevens op één plek, met als uitgangspunt: géén concurrentie op persoonlijke gezondheidsdata.”

Eind januari 2024 werd ook release 2.1 van het MedMij Afsprakenstelsel verplicht. De voornaamste veranderingen zijn het geven van langdurige toestemming voor het ophalen van medische gegevens en aanvullende ketenmonitoring.

Verder lezen?

De belangrijkste mijlpalen van MedMij vind je hier.

Lees hier deel 1 – Geschiedenis MedMij tot en met 2022

Lees hier deel 2 – Nut en noodzaak open gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier deel 4 – Toekomst van MedMij