Gebruikerservaringen PGO’s noodzakelijk voor verbeteringen

In het derde deel van ons verhaal gaan we in op gebruikerservaringen met PGO's, die noodzakelijk zijn om tot verbeteringen te komen.

gebruikerservaringen PGO's

MedMij-directeur Marc van Dijk:

“Met het ophalen van de eerste gebruikerservaringen met PGO’s door PGO on Air in 2022 zien we dat er nog veel verbetering mogelijk is. We bekijken stap voor stap hoe we het gebruik kunnen stimuleren, en realiseren ons dat de huidige vorm gebruiksvriendelijker kan. MedMij en PGO’s hebben gebruik nodig om te kunnen blijven leren en te kunnen bijsturen. Want niet alles in een PGO is MedMij.”

Onderzoek gebruikerservaringen

Halverwege 2022 verschenen de resultaten van een onderzoek door Kantar Public naar gebruikerservaringen met PGO’s. Aan deze eerste meting in april 2022 werkten ruim 1.000 mensen mee. De bevindingen maakten duidelijk waar verbeteringen mogelijk zijn. Ruim tweederde van de ondervraagden vindt een PGO nuttig en bij een derde is de intentie hoog om in de toekomst een PGO te blijven gebruiken. In deze fase van de PGO-ontwikkeling zijn zowel PGO on Air als MedMij tevreden met het gematigd positieve beeld dat uit het onderzoek naar voren kwam.  

MedElkaar

In het eerste kwartaal van 2022 besloten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland en MedMij de handen ineen te slaan. Met MedElkaar willen we het gebruik van PGO’s versnellen en bestaande obstakels wegnemen. Het doel van PGO’s blijft: Een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving voor de inwoners van Nederland, waarmee zij regie krijgen over hun medische gegevens. 

Ontwikkeling bouwblokken  

Op basis van de gebruikerservaringen, ervaringen van de ketenpartners en gesprekken met het veld werden de knelpunten duidelijk. Daarna werd gewerkt aan concept-oplossingsrichtingen per zogenaamd ‘bouwblok’ en een bijbehorende roadmap. Hierin schetsen we een beeld van de verschillende implementatiestappen en de groei in meerwaarde.

MedElkaar werkt aan acht bouwblokken. 

  1. Inloggen – Een gebruiksvriendelijker inlogpoces met minder handelingen voor de gebruiker.  
  2. Index – Een index met lokalisatie en adressering, waarmee de zorggebruiker inzicht krijgt bij welke (zorg)aanbieder er (zorg)gegevens bekend zijn.  
  3. Datakluis – Een datakluis waarin (gezondheids)data levenslang beschikbaar zijn.  
  4. Technische basis op orde – Het verminderen van de technische complexiteit, ook op die onderdelen waarop MedMij niet direct invloed heeft.  
  5. Organisatorische basis op orde – Het onderzoeken van een wettelijke verplichting voor PGO’s en het ontwikkelen van een goede implementatiestrategie.  
  6. Financiële basis op orde – Passende financieringsafspraken realiseren om de visie op PGO’s stimuleren voor alle partijen in het stelsel. 
  7. Gebruiksvriendelijkheid – PGO’s gebruiksvriendelijker maken vanuit het perspectief van gebruikers én zorgverleners. Voor de PGO-gebruiker betekent dat gemakkelijke toegang en een begrijpelijke PGO met meerwaarde, en voor de zorgverlener een betrouwbaar PGO met meerwaarde in de behandelrelatie. 
  8. Herijking implementatiestrategie en vergroten meerwaarde – Het gebruik en de ervaren meerwaarde van PGO’s gericht stimuleren door dicht bij de gebruiker en zorgprofessional een aantal nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen aan de hand van usecases. 

Steun van de minister

In juni 2022 stuurde minister Ernst Kuipers een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom PGO’s. Uit die brief blijkt onder meer steun voor de voortzetting van de financiering (richting structurele financiering) en erkenning van het werk dat de bestaande PGO-leveranciers al verrichtten. Ook benoemde de minister de meerwaarde van PGO’s ten opzichte van portalen en wil jij de vrijblijvendheid van PGO-gebruik door zorgaanbieders verminderen of wegnemen en PGO-gebruik uitbreiden naar andere sectoren, waaronder het beschikbaar maken van alle vaccinatiegegevens. De brief sluit aan bij de activiteiten die we binnen MedElkaar uitvoeren. Verder is het een grote steun in de rug voor alle betrokkenen en de toekomst van PGO’s.  

Verder lezen?

De belangrijkste mijlpalen van MedMij vind je hier.

Lees hier deel 1 – Geschiedenis MedMij tot en met 2022

Lees hier deel 2 – Nut en noodzaak open gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier deel 4 – Toekomst van MedMij