Onderzoek naar uitwisseling van gegevens tussen het MedMij Afsprakenstelsel en iWlz-domein afgerond

Nieuws19 juni 2023

Stichting MedMij wil de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen verschillende domeinen mogelijk maken. PROVES, onderdeel van VZVZ, kreeg de opdracht om in een Proof of Concept (PoC) gegevensuitwisseling tussen het domein van de langdurige zorg (het iWlz-domein) en het domein van het MedMij Afsprakenstelsel te beproeven. Hiermee wordt gegevensuitwisseling mogelijk tussen het iWlz-zorgbemiddelingsdomein, het zorgaanbiedersdomein en het persoonsdomein.

Het doel hiervan is dat de cliënt meer regie en inzicht krijgt in het (aanvraag)proces van langdurige zorg. Met de afronding van de PoC zijn de eerste (technische) stappen gezet om dit mogelijk te maken. De uitgewisselde gegevens gaan over het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige zorg en het cliëntprofiel met voorkeuren over de benodigde zorg. Daarmee zijn deze gegevens een aanvulling op de gegevensdienst ‘Basisgegevens Langdurige Zorg’, welke daadwerkelijke gezondheidsgegevens van de cliënt bevat. Uit de eindrapportage opgeleverd door PROVES blijkt dat het MedMij Afsprakenstelsel met succes kan worden gekoppeld aan het iWlz-domein, maar dat ook verdere ontwikkelingen nodig zijn om dit in productie mogelijk te maken. De PoC-rapportage bevat 39 bevindingen en aanbevelingen die richting geven aan deze ontwikkeling. De rapportage is te downloaden via onderstaande link. Ook is een informatiekaart gemaakt met UX-tips voor PGO’s om een gebruiksvriendelijke user interface te ontwerpen voor de PGO-gebruiker.

Download Rapportage Proves – MedMij PoC iWlz

Download Informatiekaart Proves MedMij PoC iWlz

Aanpak

PROVES voerde de Proof of Concept uit samen met een vertegenwoordiging vanuit het MedMij Afsprakenstelsel en het iWlz-domein. Zij beproefden gezamenlijk drie scenario’s, waarvan één technisch scenario en twee theoretische scenario’s. Hiervoor ontwierp Nictiz in samenwerking met het Actieprogramma iWlz van Zorginstituut Nederland twee gegevensdiensten; ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en ‘Delen Cliëntprofiel’.

 • De voorbereiding
  Deze stap diende als voorbereiding op de technische realisatie van beide gegevensdiensten. Hierbij heeft men zich gericht op het uitwerken van de koppelvlakken tussen MedMij en iWlz en het werkend krijgen van een autorisatieflow die voor MedMij en de iWlz functioneert.
 • De technische realisatie van ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke user interface
  In deze stap is de gegevensdienst ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ technisch gerealiseerd. Gelijktijdig is gewerkt aan ontwerpen voor een gebruiksvriendelijke user interface die is besproken met een cliëntfocusgroep van het Actieprogramma iWlz. Dit leidde tot het opstellen van een informatiekaart met algemene tips voor een gebruiksvriendelijke PGO-interface voor deze gegevensdiensten.
 • De technische realisatie van ‘Delen Cliëntprofiel’ en testen van gegevensuitwisseling
  Als laatste onderdeel is de gegevensdienst ‘Delen Cliëntprofiel’ technisch gerealiseerd. Vervolgens zijn beide gegevensdiensten in een technische eindtest beproefd. Gedurende deze tests en de voorafgaande ontwikkelingen zijn bevindingen en aanbevelingen gedaan die zijn opgenomen in de rapportage van de PoC.

Belangrijkste bevindingen

Gedurende de PoC zijn de gegevensdiensten ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en ‘Delen Cliëntprofiel’ technisch getest en verder uitgewerkt en is de connectie gemaakt tussen het MedMij Afsprakenstelsel en het iWlz-domein. De opgedane bevindingen en aanbevelingen kunnen worden meegenomen bij het aansluiten van het iWlz-domein en het aansluiten van potentiële andere domeinen. Daarnaast zijn 39 bevindingen, aanbevelingen en belangrijke scenariokenmerken geïdentificeerd. De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Aansluiting tussen MedMij en iWlz vereist veel en sterk vertrouwen tussen de DVA in het MedMij Afsprakenstelsel en de nID-autorisatieserver van het iWlz-domein. Verantwoordelijkheden hierin moeten met goede afspraken en overeenkomsten worden geborgd.
 • De update- en releasecyclus van MedMij en het iWlz-domein moeten gesynchroniseerd zijn voor het publiceren van wettelijke verplichte publicaties.
 • Zorgkantoor, de organisatie die bemiddelt bij het krijgen van langdurige zorg, krijgt geen automatische updates wanneer er aanpassingen in het cliëntprofiel worden gedaan in de PGO. Hierdoor is er geen garantie dat een zorgkantoor beschikt over actuele gegevens om het bemiddelingsproces te kunnen uitvoeren.
 • Voor een goede werking van de functie machtigen, en de gegevensdiensten ‘Verzamelen Indicatiebesluit’ en ‘Delen Cliëntprofiel’ is het cruciaal dat PGO’s het BSN mogen verwerken.
 • Het gegeven ‘Zorgkantoor’ ontbreekt in de gegevensdienst ‘Verzamelen Indicatiebesluit’. Het gegeven is nodig om voor bemiddeling vervolgstappen te kunnen zetten.

Conclusies & vervolgstappen

Met deze PoC is aangetoond dat het MedMij Afsprakenstelsel met succes kan worden gekoppeld aan het iWlz-netwerk voor langdurige zorg. Dit kan echter nog niet voor alle MedMij-gegevensdiensten en de ontwikkeling van nieuwe gegevensdiensten is nodig ten behoeve van onder andere zorgbemiddeling en zorgverlening. Daarnaast heeft de PoC aangetoond dat voor een goede werking van gegevensdiensten voor langdurige zorg het MedMij-concept ‘Workflow’ nodig is.  Deze mogelijk nieuwe MedMij-functionaliteit wordt binnenkort in een PoC beproefd. Het huidige onderzoek heeft nuttige inzichten verschaft voor de uitwerking hiervan. Voor uitwisseling  tussen het domein van de langdurige zorg (het iWlz-domein) en het domein van het MedMij Afsprakenstelsel is verder nadere afstemming nodig over onder meer de governance, doorontwikkeling en implementatie. MedMij en Actieprogramma iWlz hebben dan ook verkennende gesprekken gevoerd over het vervolg van de PoC en wederzijdse behoeften voor een bredere ontsluiting van het iWlz-netwerk binnen MedMij.

PROVES en Stichting MedMij kijken terug op een geslaagde PoC. Het betrof een prettige samenwerking met alle deelnemers, waarbij waardevolle inzichten zijn opgedaan dankzij de inspanningen van alle betrokkenen.