Nieuwe gebruikersregeling PGO-leveranciers in 2021

Nieuws20 november 2020

Minister van Ark heeft op 9 november jl. besloten om de gebruikersregeling in 2021 te verlengen. De officiële bekendmaking vind je hier. Het tarief blijft € 7,50. Daarnaast is er in 2021 per DVP-deelnemer (zowel voor huidige deelnemers als nieuwe toetreders in 2021) een vaste vergoeding beschikbaar van € 30.000 inclusief btw als bijdrage aan de herkwalificatiekosten.

De voorwaarden en de wijze waarop DVP-deelnemers hiervoor in aanmerking komen zullen op korte termijn bekend worden gemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen van de HIS.

In 2021 wordt ook de eis toegevoegd dat uiterlijk 1 juni de MedMij Informatiestandaard Verzamelen Basisgegevens Langdurige Zorg met succes is doorlopen en toegepast.

Bij de bewijsvoering voor toelating tot de gebruikersregeling zal in 2021 scherp worden toegezien dat alle kwalificatiedocumenten worden meegestuurd (één per informatiestandaard)

Tradeinterop

Voor het e-factureren geldt dat VWS adviseert om van de diensten van tradeinterop gebruik te maken. Kijk op www.tradeinterop.com/min-vws en de eerder verstuurde financiële bijsluiter voor meer informatie.

Verduidelijking loginformatie

Voor de stukken die ter verantwoording moeten worden meegestuurd geldt het volgende: VWS voegde recent een verduidelijking toe in de contracten onder artikel 3.6, aangaande de loginformatie. De passage luidt als volgt (cursief is nieuw):

Bij de factuur wordt een uitdraai van de loginformatie meegestuurd, waaruit blijkt dat er alleen actieve accounts gedeclareerd zijn conform Eis 10 van het document Programma van Eisen.

Dit betekent dat aanlevering bij VWS volstaat van het aantal nieuwe unieke gebruikers dat ten minste eenmalig succesvol gebruik heeft gemaakt van de UC verzamelen of UC delen gedurende de betreffende rapportageperiode en die al niet zijn gedeclareerd in een vorige rapportageperiode van het betreffende kalenderjaar. In aanvulling op het aantal nieuwe unieke gebruikers van die rapportageperiode kan daarbij steeds aangeleverd worden het totaal aantal gedeclareerde gebruikers tot en met de laatste rapportageperiode in het kalenderjaar die minstens één keer succesvol gebruik heeft gemaakt van de UC verzamelen of UC delen (de eenvoudige optelsom van alle gedeclareerde nieuwe unieke gebruikers tot dan toe).