Overeenkomsten en rechtsrelaties

Binnen de context van de rolverdeling bij MedMij valt de verwerking van persoonsgegevens in het zorgaanbiedersdomein onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. In dit domein is het verwerken van het BSN voor de identificatie van personen wettelijk verplicht. In het persoonsdomein valt de verwerking van persoonsgegevens onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van de dienstverlener persoon (DVP), oftewel de leverancier van de persoonlijke gezondheidsomgeving. De DVP heeft, puur in zijn MedMij-rol, geen wettelijke grondslag voor het verwerken van het BSN.

Een partij die binnen MedMij een rol speelt is altijd volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die rol. Partijen kunnen verantwoordelijkheden niet verschuiven tussen rollen. Wel mogen zij onderaannemers (verwerkers) gebruiken. Voor onderaannemers blijft de verantwoordelijke aansprakelijk.

De figuur hieronder geeft de verschillende rechtsrelaties weer. De gebruikte kleuren komen overeen met die van de rollen.

Rollen DVP Dienstverlener Persoon (Zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker) (Verwerkingsverantwoordelijke) DVA Dienstverlener Aanbieder (Verwerker) AuthenticatieProvider Machtigen Aanbieder Aansluit-overeenkomst Stichting Dienstverlenings-overeenkomst Overeenkomst Dienstverlenings-en Verwerkings-overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Deelnemers-overeenkomst Deelnemers-overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Behandelingsovereenkomst Persoon(of vertegenwoordiger/gebruiker) Mijn PGO Vleet Ziekenhuis Zorgcentrum Oost Huisartsenpraktijk Visser Overeenkomst Overeenkomst Dienstverleningsovereenkomst Beheer / Uitvoeringsorganisatie Uitwisseling Regie Coördinatie

Aanbieder

Aanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan dienstverleners van allerhande soorten wordt bedoeld. Nu nog beperkt tot zorgaanbieders in het zorgdomein, zoals huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen, etc. Zij kunnen informatie die ze over hun patiënten bijhouden ontsluiten via MedMij. Daarvoor dient de leverancier van hun zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, deelnemer van MedMij te zijn. Als dat nog niet zo is, kunnen ze hun leverancier vragen deelnemer te worden. In latere releases is het de bedoeling om ook aanbieders uit publieke en private domeinen toe te voegen.

Meer informatie

Behandelrelatie/informatierelatie

Of zorgaanbieders gevraagde gezondheidsinformatie beschikbaar stellen aan personen of zich ontvankelijk verklaren voor gezondheidsinformatie die personen aanbieden, is een zaak tussen de zorgaanbieder en persoon, die daarvoor een behandelrelatie moeten hebben of hebben gehad. Gegeven zo’n behandelrelatie is er wetgeving van toepassing op de ter beschikkingstelling van gezondheidsinformatie. Daarbinnen is eigen beslisruimte voor de zorgaanbieder. Omdat zorgaanbieder en persoon geen deelnemers in het afsprakenstelsel zijn, specificeert MedMij niet de exacte logica van de beslissing om de gezondheidsinformatie al dan niet ter beschikking te stellen. Om privacyredenen vereist het afsprakenstelsel wel dat er een behandelrelatie moet (hebben) bestaan waarbij de betreffende gezondheidsinformatie hoort én dat de persoon minstens zestien jaar oud is.

Meer informatie

Zorggebruiker

Zorggebruikers zijn mensen die gebruikmaken van een zorgaanbod, ook wel patiënten of cliënten genoemd. Zij bepalen zelf of ze gebruik willen maken van een PGO. Zo ja, dan kiezen ze een PGO en kunnen ze controleren of de PGO-dienstverlener ook deelneemt aan MedMij. Hiervoor kunnen ze de deelnemerslijst op de MedMij-website raadplegen.

Overzicht MedMij-deelnemers

Aansluitovereen-komst

De zorgaanbieder is verplicht bij het verstrekken van gegevens vanuit een gezondheidsdossier de identiteit van de persoon te verifiëren aan de hand van het burgerservicenummer (BSN). MedMij gebruikt vooralsnog DigiD voor dit doel. Zorgaanbieders dienen hiervoor een overeenkomst met Logius te sluiten.

Meer informatie

Dienstverlenings- en verwerkersovereen-komst

Zorgaanbieders zullen een dienstverlenings- en verwerkingsovereenkomst afsluiten met hun dienstverleners. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze overeenkomsten; deze overeenkomsten maken geen deel uit van het afsprakenstelsel. Wel stelt MedMij hiervoor middelen beschikbaar, zoals de Gebruikersvoorlichting zorgdomein en Modelverwerkersovereenkomst.

Modelverwerkersovereenkomst

Meer informatie over de Gebruikersvoorlichting

Certification Authority

De Certification Authorities zijn PKIoverheid toegetreden vertrouwensdienstverleners (TSP) die PKIoverheid-certificaten uitgeven. Zij zijn geen partij in de MedMij-deelnemersovereenkomsten, maar hebben wel een rol in de architectuur.

Meer informatie over de rol van PKIoverheid TSP

Dienstverlenings-overeenkomst

De deelnemers aan het afsprakenstelsel – dienstverleners die een persoonlijke gezondheidsomgeving of zorgaanbiedersysteem leveren – zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met hun gebruikers. Om ervoor te zorgen dat deze dienstverleningsovereenkomsten wel goed aansluiten op de diensten van het MedMij-netwerk, stelt MedMij diverse middelen beschikbaar. Voorbeelden zijn de Gebruikersvoorlichting persoonsdomein, Gebruikersvoorlichting zorgdomein en Modelverwerkersovereenkomst Zorgaanbieder – Dienstverlener Zorgaanbieder.

Meer informatie over Gebruikersvoorlichting

Authenticatie

De zorgaanbieder is verplicht bij het verstrekken van gegevens vanuit een gezondheidsdossier de identiteit van de persoon te verifiëren aan de hand van het burgerservicenummer (BSN). MedMij gebruikt hiervoor de door het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegelaten authenticatiemiddelen. Vooralsnog is DigiD het enige toegelaten middel voor dit doel.

Dienstverlener aanbieder

Dienstverlener zorgaanbieder (DVA) betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. De DVA levert Diensten aan de Zorgaanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel

DVP

Dienstverleners die deelnemen aan het afsprakenstelsel en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) leveren, noemen we Dienstverleners Persoon (DVP).

Meer informatie

Deelnemers-overeenkomst

De deelnemersovereenkomst zorgt ervoor dat een dienstverlener gehouden is aan zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen voor deelname aan het MedMij-verkeer. Dienstverleners die een PGO leveren, dienen met Stichting MedMij een Deelnemersovereenkomst Dienstverlener persoon te sluiten; dienstverleners die een zorgaanbiedersysteem leveren een Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder.

Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder

Deelnemersovereenkomst Dienstverlener Persoon

Stichting MedMij

MedMij is van oorsprong een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma MedMij heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de ontwikkeling van het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen. Stichting MedMij is het vervolg op het programma MedMij. Stichting MedMij is opgericht met als doel mensen meer regie over hun eigen gezondheid te geven door gegevensuitwisseling overeenkomstig het MedMij Afsprakenstelsel mogelijk te maken en te stimuleren.

Beheer/Uitvoeringsorganisatie

Stichting MedMij heeft diverse taken uitbesteed aan VZVZ en Nictiz. VZVZ beheert onder meer het afsprakenstelsel, de stelselnode en toelatingsproces. Nictiz ontwikkelt en beheert informatiestandaarden, die voorschrijven hoe uitwisseling binnen MedMij moet plaatsvinden. Ook kwalificeert Nictiz de systemen van (kandidaat-)deelnemers, waarbij getoetst wordt of deze standaarden op de juiste manier zijn ingebouwd.