Jaaroverzicht en vooruitblik MedElkaar

MedElkaar22 december 2022

In dit Jaaroverzicht MedElkaar kijken we terug naar 2022 en doen we een vooruitblik naar 2023 en verder.  Begin 2022 startte MedElkaar, een traject waarin VWS, ZN, PF en Stichting MedMij samenwerken. Belangrijkste aanleiding was de wens om de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) binnen afzienbare tijd beter bruikbaar en nuttig te maken voor patiënten én zorgverleners. Tegelijkertijd stelden de genoemde partijen vast dat daarvoor een groot aantal knelpunten moet worden opgelost.

Een flink deel van die knelpunten valt buiten de directe invloedssfeer van Stichting MedMij en vereist een bredere aanpak. Daarnaast zijn er méér organisaties en activiteiten in de zorg die baat hebben bij dezelfde oplossingen, omdat deze bijdragen aan het verbeteren van de elektronische overdracht van informatie. Zowel tussen patiënten en zorgverleners, het domein van MedMij, als tussen zorgverleners onderling.

Van knelpunten naar bouwblokken

Na het in kaart brengen van de lijst met knelpunten, rubriceerden we deze en brachten we ze vervolgens onder in acht bouwblokken. In de bouwblokken werken experts, leveranciers en gebruikers met elkaar samen.

De eerste drie bouwblokken houden zich, zelfstandig én in onderlinge samenhang, bezig met belangrijke vraagstukken over basisvoorzieningen zoals:

 • Hoe kan ik veilig en gebruiksvriendelijk inloggen?
 • Welke zorgverlener heeft gezondheidsinformatie van mij, hoe vind ik die en hoe geef ik toestemming om deze te delen met anderen?
 • Wat is een efficiënte manier om de inwoners van Nederland toegang te geven tot een plek waar ze hun gezondheidsdata levenslang kunnen verzamelen, beheren en delen?

De volgende bouwblokken, hebben als doel om op drie vlakken de basis op orde te brengen:

 • Hoe brengen we de technische basis voor PGO-gebruik op orde?
 • Wat moeten we qua organisatie en wetgeving regelen, bijvoorbeeld de coördinatie met andere landelijke programma’s, de continuïteit na het stoppen van VIPP-regelingen en het wegnemen van blokkades voor informatie-uitwisseling in de zorg?
 • Wat moeten we op korte en lange termijn regelen voor de financiering van het PGO-stelsel?

De laatste twee bouwblokken richten zich op het praktijkperspectief voor zorgverleners en patiënten.

 • Welke meerwaarde bieden PGO’s in de samenwerking tussen patiënten en zorgverleners in de dagelijkse zorgpraktijk?
 • Waar en hoe kunnen we die zo snel mogelijk benutten?
 • Hoe kunnen we de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van PGO’s én het stelsel verbeteren?

Wat heeft MedElkaar tot nu toe bereikt?

Door de complexiteit van veel knelpunten is voor het vinden van oplossingen tijd nodig. Toch boekten we deze eerste periode mooie resultaten.

 • Naast MedMij werken veel andere organisaties aan en zijn er meerdere activiteiten rondom elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De aansturing en coördinatie daarvan is verbeterd, onder andere door frequent overleg tussen de betrokken bestuurders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 • De samenwerkingsafspraken tussen Stichting MedMij en haar vaste partners Nictiz en VZVZ zijn geüpdatet en leiden ook hier tot betere afstemming en coördinatie.
 • Begin 2023 zetten we een eerste stap naar gebruiksvriendelijker inloggen, door een verlengde gebruiksperiode mogelijk te maken, zodat een gebruiker niet iedere 15 minuten opnieuw hoeft in te loggen.
 • Voor enkele (technische) knelpunten in bouwblok 2 tot en met 4 werken we aan oplossingen in de vorm van een Proof of Concept uit of leverden we aangescherpte procedures op.
 • VWS publiceerde de financieringsregeling voor PGO-leveranciers voor 2023 en werkt aan financiering voor de periode erna.
 • VWS doet onderzoek naar wettelijke borging van de ontsluiting naar PGO’s en wat er in het kader van de Wegiz wordt geregeld.
 • Met diverse zorgsectoren voeren we gesprekken over de gewenste ondersteuning na afloop van de VIPP-regelingen. Ook halen we praktijktoepassingen voor PGO’s op, waarmee in enkele regio’s ervaring kan worden opgedaan. Daarbij nemen we zowel het perspectief van zorgverleners als van patiënten mee.

Van scenario’s naar beleidsbeslissingen

Naast de informatie uit de bouwblokken dragen de uitkomsten van een aantal onafhankelijke onderzoeken bij aan de discussie over verschillende toekomstscenario’s voor de ontwikkeling van het PGO-stelsel. Het robuuster en, waar mogelijk, minder complex maken van het stelsel, in combinatie met maatregelen die het gebruik van PGO’s bevorderen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

De onderzoeken die aan de discussie en besluitvorming bijdragen zijn, onder andere:

 • Onderzoek door ICTU naar structurele ondersteuning na de VIPP’s.
 • Onderzoek door Gupta over verwacht PGO-gebruik in de komende jaren.
 • Onderzoek door D&A Medical naar scenario’s landelijke IT-infrastructuur.
 • Onderzoek door Pluut & Partners naar de visie op PGO’s zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA).
 • Landelijke visie op het zorginformatiestelsel in opdracht van het Informatieberaad Zorg.

Jaaroverzicht en vooruitblik MedElkaar

Met ingang van 1 december 2022 droegen Nicole van Loy en Pieter Jeekel de coördinatie van MedElkaar over aan Bart Brandenburg. Bart kent de zorg goed vanuit zijn werkervaring van verpleeghulp tot huisarts. Al ruim twintig jaar is hij actief in de wereld van de digitale zorg, met als rode draad: hoe kan technologie (steeds als middel en nooit als doel) helpen om de inwoners van Nederland meer regie te geven over hun eigen gezondheid. De rol als programmacoördinator van MedElkaar voelt voor hem dan ook als een méér dan logische stap in zijn loopbaan. Bart zal zijn rol als coördinator vervullen vanuit het kantoor van MedMij. De tabel hieronder beschrijft de relatie tussen MedMij en MedElkaar.

Stichting MedMij MedElkaar
Permanente organisatie Tijdelijke samenwerking (2022-2024) van VWS, ZN, Patiëntenfederatie en Stichting MedMij
Ontwikkelen, beheren en verbeteren van het MedMij Afsprakenstelsel, samen met uitvoeringspartners Nictiz en VZVZ Samenbrengen en coördineren van activiteiten buiten de invloedssfeer van MedMij, samen met alle partijen die daarbij betrokken zijn en/of óók belang bij hebben
Focus: verbeteren van de eigen organisatie Focus: verbindingen leggen buiten MedMij
Directeur: Marc van Dijk Coördinator: Bart Brandenburg
(in dienst van Stichting MedMij)

Er is véél gebeurd in 2022 en we gaan in 2023 met volle energie vooruit om met elkaar knelpunten op te lossen. En het resultaat: een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving voor alle inwoners van Nederland.

Meer informatie over MedElkaar vind je hier.